บริการวิเคราะห์ ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

Power Quality Analysis and Improvement
(วิเคราะห์ ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าโรงงาน)

รู้หรือไม่ว่า.. ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ในโรงงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
เนื่องจากมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของโรงงานได้โดยตรง

ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ช่วยค้นพบปัญหาได้เร็วและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
ป้องกันอันตราย และสูญเสียทรัพย์สินในโรงงาน

ความปลอดภัยของบุคคล: ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนที่ทำงานในโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภณฑ์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต: ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต แและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาและรักษาความเสถียรในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ประหยัดทรัพยากร: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทำให้ลดความเสี่ยงในการเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น เมื่อผู้ประกอบการละเลยในการตรวจสอบการใช้งาน

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า คืออะไร วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทำได้อย่างไรบ้าง

ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยสายตาและการใช้เครื่องมือวัดนั้น จะแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 3 ส่วนคือ การตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบตัวอุปกรณ์แต่ละรายการ และการตรวจสอบในบริเวณอันตราย โดยตารางที่ใช้ในการตรวจสอบ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั่วไป

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้าทั่วไปเป็นการตรวจอย่างง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบควรเป็นผู้ที่รู้ถึงอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกันเป็นอย่างดี การสัมผัสส่วนใดๆ ต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟ หรือมีการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้ว การตรวจทั่วไปมีดังนี้

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

ขั้นตอนที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในโรงงาน

การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรศึกษาคู่มือการใช้งานหรือการปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อทดสอบ เนื่องจากต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ทราบข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายของหม้อแปลงและอันตรายในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานได้

ข้อมูลจาก : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน (ฉบับปรับปรุง 2563 ) กรมโรงงานอุต


ระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพจะทำให้อุปกรณ์ในระบบทำงานถูกต้องตามเงื่อนไข เกิดการสูญเสียน้อย ดังนั้นการ ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า หรือการตรวจสอบคุณภาพของระบบก็ควรทำเป็นประจำเช่นกัน กับการดูแลรักษาอุปกรณ์ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ Power factor การแก้ปัญหา Harmonics ก็สำคัญ ทางไซเมสมีเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานแม่นยำ สามารถบันทึกค่า Parameter ต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขที่ตรงจุด

ปัจจุบัน Load ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็น Nonlinear load ทำให้ Terminal voltage ที่หม้อแปลง มีรูปร่างของสัญญาณ ผิดเพี้ยนจาก Sine wave 50 Hz ไปมาก ซึ่งดังกล่าวจะมีผลกระทบดังนี้

ทางบริษัท ฯ จะทำการส่งวิศวกรไปทำการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า Total harmonics distortion ทั้ง Voltage และ Current ในระบบไฟฟ้าพร้อมให้คำปรึกษา

เคสผลงาน SIMES วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหม้อแปลงระเบิด 

SIMES บริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า คลิก 

SUBSTATION MAINTENANCE https://www.simes-engineering.com/cpt_service/sustation-maintainance/

ตรวจสอบระบบป้องการฟ้าผ่าภายในอาคาร (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) กับ SIMES คลิก
https://www.simes-engineering.com/cpt_service/lightning-protection-system-inspection/

ป้องกันปัญหาเพลิงไหม้ในโรงงาน ด้วยการตรวจสอบความร้อน THERMOSCAN INSPECTION กับ SIMES คลิก
https://www.simes-engineering.com/cpt_service/thermoscan-inspection/


ากโรงงานของท่านผู้ประกอบการ ต้องการ ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำPartial Discharge ปรึกษาเราฟรี

เรา Simes Engineering มีทีมวิศวกรเชี่ยวชาญมากกว่า 35 ปี ติดต่อเราได้ที่เบอร์

หรือผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/simesengineeringco

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330