115KV TRANSFORMER TESTING FOR CONFIRM TRANSFORMER FAULT (2)

เรื่องเดิม : ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท Ajinomoto kamphaeng petch ทำ Oil regeneration at 115 KV
Transformer number E0 ระหว่างที่ทำการจ่ายไฟฟ้าให้ระบบ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 Transformer differential relay สั่ง Trip หม้อ
แปลง ขณะท า Oil regenerative
ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้ท าการตรวจหม้อแปลงที่โรงงาน ABB (THAILAND) Co,.Ltd. โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  1. ได้ทำการตรวจสอบสภาพภายนอกของขดลวดของหม้อแปลง พบว่า ขดลวดของหม้อแปลงของเฟส R มีเขม่าสีด าติดอยู่แต่
    บริเวณของขวดลวดเฟสอื่นๆไม่มีเขม่าสีดำ ดังภาพ
  1. ทำการทดสอบโดยการจ่ายแรงดันเข้าที่ขดลวดในแต่ละขดโดยมีรายละเอียดดังน้ี
    ทำการจ่ายแรงดันเข้าที่เฟส R-Y กระแสที่วัดได้ 161.4 mA
    ทำการจ่ายแรงดันเข้าที่เฟส Y-B กระแสที่วัดได้ 1.2 mA
    ทำการจ่ายแรงดันเข้าที่เฟส R-B กระแสที่วัดได้ 1.2 mA

ในวันที่ 10 เมษายน 2563ได้ทำการตรวจหม้อแปลงที่โรงงาน ABB (THAILAND) Co,.Ltd. อีกคร้ังโดยทำการนำขดลวดของ
เฟส R ออกมาดูในแต่ละส่วน โดยการตรวจสอบพบว่าขดลวดด้าน High Voltage มีรอยไหม้ที่เกิดจาก Partial Discharge เฉพาะจุดจะ
สังเกตได้ดังภาพ

จากภาพทางด้านซ้าย จะเห็นว่าเกิดการ Short Circuit ของขดลวดจนทำให้ขดลวดละลายถึงกันและเกิดเขม่าสีดำแต่ถ้ามองจาก
ภาพด้านขวา จะสังเกตได้ว่าขดลวดส่วนใหญ่ไม่มีร่องรอย Overheat ของขดลวดและฉนวนพันขดลวดยังมีคุณภาพที่ดี ไม่เสื่อมสภาพ
แต่ถ้ามองสภาพโดยรอบของหม้อแปลงก็ยังมีเขม่าสีดำ ในบางจุดรอบๆหม้อแปลงซึ่งเกิดจาก High Frequency Break Down ดังภาพ

สรุป การชำรุดของหม้อแปลง มีสาเหตุเกิดจากการกรองน้า มนัและจ่ายไฟฟ้าในเวลาเดียว ทำให้เกิด Partial discharge ที่ฟองอากาศในนน้ำมันหม้อแปลง ดังจะเห็นการ ชำรุดของขดลวด และกระดาษรองขดลวด เป็นจุดๆ ทั่วหม้อแปลง

ขอแสดงความนับถือ
ชาญวิทย์ ครูแก้ว
ผู้จัดการ

เอกสารประกอบ

กลับหน้าหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330