THERMOSCAN INSPECTION

Thermo Graphics Inspection

ปัญหาที่โรงงานทุกโรงงานให้ความสำคัญและกังวลเป็นอย่างมากคือการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้ในโรงงานสามารถเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการเกิดความร้อน ดังนั้นเราจะทราบได้ด้วยการตรวจสอบความร้อนด้วยกล้อง Thermal imaging camera  โดยทางบริษัทไซเมสมีวิธีการในการตรวจสอบด้วยเครื่อง Thermoscan inspection ก่อนการบำรุงรักษาประจำปีเพื่อหาจุดร้อนที่สูงเกินมาตรฐาน โดยจะตรวจสอบหาตั้งแต่ จุดต่อ สายไฟ เบรกเกอร์ อุปกรณ์อื่น ๆ และอุณหภูมิห้อง ประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจ พร้อมทั้งหาสาเหตุของการเกิดความร้อนขึ้นและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาจุดร้อนที่ตรวจพบพร้อมวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก หลังจากการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะทำการ Thermoscan inspection อีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าจุดร้อนนั้นได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาวะปกติพร้อมใช้งาน การทำ Thermoscan inspection มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ในการทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน Preventive maintenance ทำให้ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ามีเสถียรภาพ

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330