ป้องกันอันตราย และสูญเสียทรัพย์สินในโรงงาน ด้วยการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า

รู้หรือไม่ว่า..ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ในโรงงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของโรงงานได้โดยตรง

ความปลอดภัยของบุคคล: ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนที่ทำงานในโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภณฑ์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต: ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต แและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาและรักษาความเสถียรในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ประหยัดทรัพยากร: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทำให้ลดความเสี่ยงในการเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น เมื่อผู้ประกอบการละเลยในการตรวจสอบการใช้งาน

การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ช่วยค้นพบปัญหาได้เร็วและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า คืออะไร วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทำได้อย่างไรบ้าง

ข้อมูลความรู้ส่วนหนึ่งจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ อีกทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในกิจการ  ดังนี้

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั่วไป

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้าทั่วไปเป็นการตรวจอย่างง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบควรเป็นผู้ที่รู้ถึงอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกันเป็นอย่างดี การสัมผัสส่วน ใด ๆ ต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟ หรือมีการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้ว การตรวจทั่วไปมีดังนี้

สายไฟฟ้า การตรวจสอบนี้ให้สังเกตดูการชํารุดของฉนวน การเปลี่ยนสี รอยบวม รอยแตก หาก พบสิ่งผิดปกติก็ควรหาสาเหตุและแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่

เซอร์กิตเบรกเกอร์ การตรวจสอบระบบไฟฟ้านี้อาจทําได้โดยการใช้เครื่องวัดความร้อน วัดส่วนที่เป็น ฉนวนไฟฟ้าเพื่อดูอุณหภูมิ หากสูงผิดปกติก็ควรตรวจแก้ไข (แต่ต้องระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดด้วย) การตรวจสอบด้วยสายตาสามารถตรวจหาความเสียหายทางกลเช่น การแตก หัก หรือการเปลี่ยนสีได้

ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสามารถสังเกตจากการเปลี่ยนสี สามารถตรวจสอบ อย่างละเอียดได้ด้วยการใช้เครื่องวัดความร้อน จุดต่อสายต่าง ๆ ต้องต่อแน่น ในกรณีที่มีการดับไฟเพื่อ บํารุงรักษา ควรขันขั้วต่อสายทั้งหมดให้แน่นอีกคร้ัง

การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า ให้ตรวจวัดอุณหภูมิในห้อง ซึ่งไม่ควรสูงเกิน 40 oC วิธีที่สะดวก คือการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ไว้ในห้องไฟฟ้า หากพบอุณหภูมิสูงเกินปกติก็ให้หาทางเพิ่มการระบายอากาศ

ตรวจแบตเตอรี่ การตรวจสอบแบตเตอรี่ทําได้โดยการวัดแรงดันไฟฟ้า วัดค่าความถ่วงจําเพาะ ของกรด (หรือด่าง) ในการทดสอบการทํางานของไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ให้ทดลองกดปุ่มทดสอบจากเครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน ในการตรวจสอบเบื้องต้นสําหรับแบตเตอรี่ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ให้ทดลองสตาร์ทเครื่องดู เครื่องควรสตาร์ทติดได้ง่าย ตรวจสภาพและการทํางานของเครื่องประจุแบตเตอรี่ด้วย

ข้อมูลจาก : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน (ฉบับปรับปรุง 2563 ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม


การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

ขั้นตอนที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในโรงงาน

ตรวจสอบภายนอ การตรวจสอบด้านภายนอกหม้อแปลงโดยการตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อแปลง เช่น ตรวจสอบสภาพภายนอกว่ามีคราบสนิม การรั่วซึม หรือไม่ 

ตรวจสอบภายใน ตรวจวัดค่าฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง 

ตรวจสอบการรั่วไฟฟ้า หรือความผิดปกติในชิ้นส่วนภายใน เช่น สายไฟฟ้า สายตัวต่อ และส่วนประกอบอื่น ๆ

ตรวจสอบการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ 

การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรศึกษาคู่มือการใช้งานหรือการปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อทดสอบ เนื่องจากต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ทราบข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายของหม้อแปลงและอันตรายในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานได้

เคสผลงาน SIMES วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหม้อแปลงระเบิด 

SIMES บริการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า คลิก 

SUBSTATION MAINTENANCE https://www.simes-engineering.com/cpt_service/sustation-maintainance/

SIMES บริการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าด้วยการใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานแม่นยำ
สามารถบันทึกค่า Parameter ต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขที่ตรงจุด คลิก
https://www.simes-engineering.com/cpt_service/power-quality-analysis-and-improvement/

ตรวจสอบระบบป้องการฟ้าผ่าภายในอาคาร (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) กับ SIMES คลิก
https://www.simes-engineering.com/cpt_service/lightning-protection-system-inspection/

ป้องกันปัญหาเพลิงไหม้ในโรงงาน ด้วยการตรวจสอบความร้อน THERMOSCAN INSPECTION กับ SIMES คลิก
https://www.simes-engineering.com/cpt_service/thermoscan-inspection/ากโรงงานของท่านผู้ประกอบการ ต้องการ ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำPartial Discharge ปรึกษาเราฟรี

เรา Simes Engineering มีทีมวิศวกรเชี่ยวชาญมากกว่า 35 ปี ติดต่อเราได้ที่เบอร์

หรือผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/simesengineeringco

กลับหน้าหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ไซเมส เอ็นจิเนียริ่ง
121 หมู่1 .ธนะนิรันดร์ .บางศรีเมือง . สุขาภิบาล .เมือง นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021330